Privacy verklaring

Koningsberg BV
Provinciale Steenweg 22
2627 Schelle, België
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA-register met Ond. Nr. 0744.676.324

KONINGSBERG BV (verder “kantoor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit documentlichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemenebeleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. Indat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijkenemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, tenbehoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevensverzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wijproducten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uwgegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Koningsberg BV, Provinciale Steenweg 22, 2627 Schelle, België metOnd. Nr. 0744.676.324. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen viainfo@strahovka.be . Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij uvragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juistepersoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog opadvies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten,het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en hetsluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ookcontacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten.Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken.Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u tebenaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeeltzoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer. Het betreftook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaatonder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiëlegegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevensworden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anderswenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer udat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meerinformatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer enhet sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf.Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voorzover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van decontractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerkenwij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om teondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming omhen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij eenopt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer enloonadministratie.Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u alsgebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeienuit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik temaken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met uhebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruitvoortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en deopvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onzegerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld dooru een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uwpersoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblikdat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoekan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeldaan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallenkunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds ondercontrole van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is metname het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij onsgegevens op te vragen.Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten
De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor directmarketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor,kan u dit melden via info@strahovka.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bijspecifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoevolstaat het dit aan te vragen via info@strahovka.be , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om teverhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klachtindienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terechtvoor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aangebruikers worden gemeld.
1 mei 2020 versie 1.0